Jan/03 New Year’s Day (substitute day)
Jan/04 Day after New Year’s Day (substitute day)
Feb/07 Waitangi Day (substitute day)
Apr/15 Nagypéntek
Apr/18 Húsvét Hétfő
Apr/25 Anzac - Nap
Jun/06 Queen’s Birthday
Jun/24 Matariki
Oct/24 Munkaerő - Nap
Dec/23 Christmas Eve (substitute day)
Dec/26 Bokszolás - Nap
Dec/27 Christmas (substitute day)